kolaž web2

Historie sboru

Tehdejší doba vyžadovala mnohem více připravenosti čeliti živlu, který byl poměrně velmi častý, neb obydlí na vesnici i v městech byly z hořlavých materiálů, jako je dřevo, lepenka, došky a šindel. Hospodářské usedlosti byly současně jako skladiště sena a slámy, při tehdejším nedostatečném osvětlení (petrolejové lampičky, svíčky a jiná primitivní svítidla) velmi často zapřičiňovaly požáry.

Proto na přání mnoha občanů tehdejší zastupitelstvo obecního úřadu rozhodlo založiti požární sbor.

Z originálu cituji:
K náhledu obecenstva zřídil obecní úřad obce prosetínské ve schůzi dne 24. května 1904 dobrovolný sbor hasičský za přítomnosti 28 občanů, kteří přikoročili k volbě, kterou řídila přísedící komise ve složení Remeš František – starosta obce, Pilař Čeněk, Zdražil Josef, Lodr Matouš, Komers Josef.

Zvoleni byly:
Pilař Čeněk – starosta sboru
Cejp František – velitel
Dražil Karel – náměstek velitele, pokladník

Celkem bylo přihlášeno 35 členů místního sboru, kteří si stanovili do začátku ušlechtilé idee a horlivost v započaté práci. Nově zřízený sbor hasičský dobře si jest vědom své povinosti za jakým účelem svoji působnost započíná, že jen z dobré vůle a s heslem bližním k ochraně, vasti k oslavě se věnovati chce. Ruku k ruce k společné práci, k vytrvalosti a ks tatečnosti sobě podejme a jen přátelé hasičí Vpředané zpět! To jest stručně o založení místního hasičského sboru.

Tehdější hasičské sbory po finanční stránce za Rakouska – uherska a první republiky museli hospodařit samy.
Nově zřízený hasičský sbor v prosetíně musel zakoupit stříkačku, hadice, postavit zbrojnici, opatřit stejnokroje, což vyžádalo velký finanční náklad. Sbor musel uzavřít výpůjčku ze spořitelny, členové se však snažili podnikat akce, které by sboru přinesly finanční příjem. Jako jediná korporace v obci pořádal plesy, divadla, dožinky, všelijaké závody, veřejná cvičení, pouťové zábavy a jiné akce, ze kterých čerpali finanční zdroje.

Jelikož na tehdejší dobu byla ruční stříkačka velmi výkonná, vyjížděl sbor k požárům až 10x ročně do širokého okolí.

Však činnost sboru byla v roce 1914 první světovou válkou oslabena, neb mnoho členů bylo v armádě a až po roce 1918 se činnost obnovlia.

V roce 1930 rozhodl se sbor zakoupiti novou motorovou stříkačku. Nabídku poslaly dvě firmy, a to firma Stratílek Vysoké Mýto a firma Vystrčil Telč. Jest zaznamenáno ze schůze 5. července 1930 za přítomnosti 22 členů, bylo rozhodnuto 17ti hlasy proti 5ti zakoupiti stříkačku od firmy Vystrčil Telč v pořizovací ceně 64 000,- Kčs. Ruční stříkačka byla prodána sboru Mokrýšov za 8 500,- Kčs. Při nové motorové stříkačce sbor uvažoval o lepší a rychlejší dopravě než koňmo, proto byl zakoupen starší sanitní vůz, který mimo požarních účelů odvážel nemocné osoby do nemocnice a zpět za stanovený poplatek.

V roce 1939 za německé okupace byla činnost zakázána a až po roce 1945 se znovu rozvíjí působení hasičských sborů.

Po roce 1948 přechází veškerý majetek na obce a sbory jsou vybavovány okresní požární inspekcí.

V šedesátých letech opustilo sbor několik hasičů, kteří pro sbor žili a byli hybnou pákou v každém hasičském podnikání. Jako zasloužilí členové uvádím: Vít Josef – dlouholetý člen a velitel, Odvárka Vojtěch, Poslušný Antonín, Malinský Karel a další.

V roce 1970 byla přidělena místnímu sboru výkonější nová stříkačka a další potřebné vybavení.

V roce 2012 dochází k omlaďování členské základny, a to přijetím 6ti žen a členská základna se rozrostla na 50členů. Došlo po dlouhé době ke změně výboru, jako hlavní bych uvedl změnu velitele, kdy po dlouhých 36ti letech odstoupil Vít Vladimír. Začež mu patří velký obdiv a dík, co pro sbor udělal.

V roce 2013 ke změně starosty sboru, kdy po 32 letech končí Černý Miroslav a nahrazuje ho Potůček Ivan. Došlo k zeštíhlení členské základny na 44 členů a 7 regisrovaných žen.

V roce 2014 dochází k historickému úspěchu na sportovním poli, kdy se na Mistrovství ČR ČHJ a MHJ v požárním sportu v Přerově umístila družstva žen i mužů na 2. místech hned za MHJ Císařov a tím máme tu čest reprezentovat Českou hasičskou jednotu na příštím Mistrovství ČR SH ČMS a HZS v Trutnově 2015. Do sboru byly přijaty Bartošová Vilma a Drobná Markéta.

V roce 2015 jsme reprezentovali Českou hasičskou jednotu na Mistrovství ČR SH ČMS a HZS v Trutnově. Do sboru byli přijati Jan Psota a Tomáš Uchytil. Došlo ke změně stanov a tím i ke změně vedení, ale pouze kosmeticky, jako zástupci starosty už není místostarosta, ale náměstci.

V roce 2016 jsme po 26 letech uspořádali ples, kde nám do ranních hodin hrála kapela Quatro. V dubnu tého roku bylo zakoupeno z peněz sboru zásahové vozidlo AVIA A31. V říjnu bylo za přispění dotace Pardubického kraje zakoupen dopravní automobil Citroen Jumper. Od června probíháí rekonstrukce hasičské zbrojnice. Do sboru byli přijati David Janeček a František Vodvárka.

V roce 2017 jsme uspořádoali opět ples, bohužel kvůli uzavřené hospodě na Dukle, jsme jej museli uspořádat ve Vrbatově Kostelci, kde již byla znát menší účast, ale i přesto se ples vydařil. Po celý rok pokračovala rekenstrukce hasičské zbrojnice a to i brigádnicky, kde jsme odpracovali více jak 1200 hodin. Vítězství na Mistrovství ČR ČHJ a MHJ v Pardubicích a postup do Liberce.

V roce 2018 přišel historický okamžik v podobě 3. místa v královské disciplíně požární útok, celkové 9. místo na Mistrovství ČR HZS a SH ČMS v Liberci. V Brně obhájeno první místo na Mistrovství ČR MHJ a ČHJ a postup do Ústí nad Labem. Do sboru přijati Martin Psota a Petr Štorek.

V roce 2019 se konal tradiční ples ve Vrbatově Kostelci, tentokráte s kapelou Normal 03. V květnu jsme po odmlce uspořádali Odpoledne plné her a andrealinu, kdy tato akce měla obrovský úspěch a tak jsme se ji rozhodli přihlásit do Ankety dobrovolní hasiči roku 2019 a my ji vyhráli. Získali jsme skleněnou přilbu, 60.000,- a vysílačku Hytera v hodnotě 6.800,-. V srpnu jsme se zúčastnili Mistrovství ČR HZS a SH ČMS v Ústí nad Labem, kde jsme skončili na celkovém 13.místě. V požárním útoku na 5. místě.

V roce 2020 propukla pandemie COVID-19 a pro naši jednotku to byla doba dezinfekcí. V tomto roce jsme měli celkem rekordních 61 událostí. Oproti předchozím rokům je to rapidní navýšení, způsobené hlavně COVID-19 – dezinfekce 39x, a vydatnými dešti a následným čerpáním vody 13x, odstraňováním spadlých stromů a překážek 5x, požárem sena a stromu 2x, prevetivní pytlování při vyhlášeném 2. SPA 1x a pomoc při rízení dopravy při úniku plynu 1x.
Pro srovnání předchozí roky
2019 – 0 výjezdů
2018 – 3 výjezdy (požár autobusu, požár popelnice, únik nebezpečných látek)
2017 – 1 výjezd (požár v kotelně)
2016 – 0 výjezdů
2015 – 1 výjezd (požár trávy)
Mezi první a druhou vlnou pandemie jsme stihli uspořádát Odpoledne plné her, zábavy a adrenalinu II a 9. ročník noční soutěže v požárním útoku. V prosinci kupujeme CAS 15/2000/M1R. Avii DA-12 předáváme o 1km dále ČHJ Mokrýšovu, stejně jako skoro před 90ti lety koňskou stříkačku, která je stále funkční. Výroční valná hromada sboru vzhledem k vládním nařízením nemohla býti uskutečněna.

V roce 2021 byly koronavirové restrikce a tradiční ples jsme nemohli zorganizovat. Naštěstí se situace zlepšila a uspořádali jsme Odpoledne plné her, zábavy a adrenalinu III. Na akci se zaregistrovalo 358 soutěžících dětí a akci navštívilo celkem cca 1000 lidí. Uspořádali jsme X. ročník noční soutěže.

V roce 2022 opět kvůli COVID-19 nebyl, ples v tradičním termínu, ale přesunuli jsme ho na 25. březen 2022 a ples se vydařil, přišlo cca 210 lidí si užít zábavu a bohatou tombolu. Po X letech jsme postavili májku, uspořádali jsme Odpoledne plné her, zábavy a adrenalinu s pořadovým číslem IV, na akci se zaregistrovalo 421 soutěžících dětí a akci navštívilo celkem cca 1500 lidí a k tomu 90 pořadatelů. V požárním útoku jsme ovládli soubor 7 nočních závodů zvanou Summer Night Cup, a v listopadu jsme skončili na 3. místě v Anketě dobrovolní hasiči roku 2022, což nám díky vyneslo 45 000Kč a vysílačku Hytera.

I v roce 2023 se ples ve Vrbatově Kostelci vydařil, na Odpoledni plně her, zábavy a adrenalinu se zaregistrovalo 496dětí a celkově dorazilo cca 1600 návštěvníků. Po 53letech jsme se rozloučili s PS12 a v listopadu jsme vyzvedli ve firme L&L Strachotovy z Postřelmova zhotovený slavnostní hasičský prapor.

První písemná zmínka o založení sboru
img005
img006
img007